Σχολή ΣΕΚΑΜ - Εθνικές και Διεθνής Μεταφορές

H απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας για μ ε τ α φ ο ρ ε ί ς θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφορέα.Πιστοποιητικό Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

Πρίν από το "ά ν ο ι γ μ α" των κλειστών επαγγελμάτων, ο επιτηδευματίας του οποίου η δραστηριότητα ήταν να μεταφέρει επιβάτες ή εμπορεύματα με όχημα Δημόσιας Χρήσης, μπορούσε να είναι μόνο ατομική επιχείρηση και να κατέχει τουλάχιστον μία άδεια οχήματος Δημόσιας Χρήσης. Αυτούς παλαιότερα τους αποκαλούσαμε α υ τ ο κ ι ν η τ ι σ τ ές.

Τώρα το επάγγελμα του μεταφορέα μπορεί να το ασκεί και ένωση προσώπων υπό μορφή ε τ α ι ρ ε ί α ς , όπου δεν είναι απαραίτητο, οι εταίροι της να είναι αυτοκινητιστές.

Σε κάθε εταιρεία που ιδρύεται με αντικείμενο την μεταφορά ε π ι β α τ ώ ν ή α γ α θ ώ ν εκτός του νομού που εδρεύει η μεταφορική επιχείρηση, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο το οποίο θα θεωρείται ως υπεύθυνος μεταφορών, και ο οποίος πρέπει να διαθέτει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Αυτό διακρίνεται σε δύο τύπους: Ε θ ν ι κ ώ ν και Δ ι ε θ ν ώ ν Μεταφορών, και παρέχεται ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις που διοργανώνει τέσσερεις φορές το χρόνο η κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να πάρει κανείς μέρος στις εξετάσεις αυτές, προαπαιτείται η παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου διάρκειας 30 ωρών για τις εθνικές μεταφορές και, 45 ωρώνγια τις διεθνείς μεταφορές.

Η Σ.Ε.ΚΑ.Μ (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων) που λειτουργεί στη RedL , παρέχει την προαπαιτούμενη αυτή εκπαίδευση. Τόσο για τις Εθνικές Επιβατικές ή Eμπορευματικές Mεταφορές όσο και για τις Διεθνείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Διεθνών Εμπορευματικών ή Επιβατικών Mεταφορών πρέπει να έχουμε προηγουμένως επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποιητικού Εθνικών Εμπορευματικών ή Επιβατικών μεταφορών.

Back to top

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στις σχολές Σ.Ε.ΚΑ.Μ.

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες
  • Αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
  • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης
  • Διπλότυπο είσπραξης 50 Ευρώ από Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 82859
  • Back to top

    Ύλη εξετάσεων Εθνικών & Διεθνών Μεταφορών

    Back to top