Σχολη Πιστοποιησης Επαγγελματικης Ικανοτητας Οδηγων – ΠΕΙ

Η Σχολη Π.Ε.Ι.

(κλικ για επιστροφή)

Η Σχολή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) της RedL.gr :

παρέχει μαθήματα επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες οδηγούς οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των κατηγοριών D1, D1+E, D, D+E πριν από τις 10-9-2008 ή κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1+E, C, C+E πριν από 10/9/2009, οι οποίοι, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.

1
2
Σχολή ΠΕΙ
1

C1, C1+E, C, C+E

πριν από 10/9/2009

2

D1, D1+E, D, D+E

πριν από 10-9-2008

1
Σχολή ΠΕΙ
1

Η δια βίου

επαγγελματική κατάρτιση του οδηγού

Τι είναι το ΠΕΙ ;

Η υποχρέωση του Επαγγελματία Οδηγού στη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση.  Σύμφωνα με το Π.Δ. 74 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Ο σκοπός των Π.Ε.Ι., για τους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών,  είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας, η ενθάρρυνση της επικαιροποίησης και της διαρκούς αναβάθμισης των γνώσεων και ικανοτήτων των οδηγών, η αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των οδηγών, η αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος των οδηγών λεωφορείων και φορτηγών.

Ποσα ειδη ΠΕΙ υπαρχουν;

(κλικ για επιστροφή)

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.

ΠΕΙ Μεταφοράς Εμπορευμάτων (Φορτηγού) :

οι επαγγελματίες οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων , απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το διάταγμα αυτό, ή, να αναγράφεται στην άδεια οδήγησης δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών τις οποίες κατέχει, ο κοινοτικός κωδικός αριθμός 95 (με την ημερομηνία λήξης του).

ΠΕΙ Μεταφοράς Επιβατών (Λεωφορείου) :

οι επαγγελματίες οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το διάταγμα αυτό, ή, να αναγράφεται στην άδεια οδήγησης δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών τις οποίες κατέχει, ο κοινοτικός κωδικός αριθμός 95 (με την ημερομηνία λήξης του).

1
2
Σχολή ΠΕΙ
1

Για Φορτηγά

ΠΕΙ Μεταφοράς Εμπορευμάτων

2

Για Λεωφορεία

ΠΕΙ Μεταφοράς Επιβατών

Ειμαι παλιος οδηγος θελω ΠΕΙ;

(κλικ για επιστροφή)

1
2
Σχολή ΠΕΙ
1

Νέος Οδηγός;

Αρχικό ΠΕΙ (Εξετάσεις Θεωρητικές & Πρακτικές)

2

Παλιός Οδηγός;

Περιοδικό ΠΕΙ (Παρακολούθηση Σεμιναρίου)

Σύμφωνα πάντα με το Π.Δ. 74 και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την «Δια Βίου Εκπαίδευση του Επαγγελματία» ανάλογα με το αν πρόκειται για νέο οδηγό (για κάποιον δηλαδή που αποκτά σήμερα το Δίπλωμα Οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας) ή για παλιό (εν ενεργεία οδηγό) το Π.Ε.Ι. διακρίνεται στο :

Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης (για νέους οδηγούς) :

Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης

Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης) Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :

  • Από 10 Σεπτεμβρίου του 2009 και μετά δίπλωμα οδήγησης των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε.
  • Από 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και μετά δίπλωμα οδήγησης των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε.

H απόκτηση του αρχικού Π.Ε.Ι.  δεν έχει υποχρεωτική εκπαίδευση (ούτε θεωρητική, ούτε πρακτική), έχει όμως Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση επιπλέον των εξετάσεων για την κατηγορία οδήγησης.

Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης (εν ενεργεία οδηγούς) :

Π.Ε.Ι. Περιοδικής Κατάρτισης

Αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση 35 ωρών Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) ή 42 ωρών (για Εμπορευμάτων και Επιβατών μαζί) στη σχολή ΠΕΙ και υποχρεούνται να το κατέχουν οι οδηγοί :

  • α) των υποκατηγοριών C1, C1+Ε ή των κατηγοριών C, C+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2009.
  • β) των υποκατηγοριών D1, D1+Ε ή των κατηγοριών D, D+Ε από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά και εφόσον απόκτησαν Δίπλωμα Οδήγησης πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας Περιοδικής κατάρτισης (είτε μεταφοράς εμπορευμάτων, είτε μεταφοράς επιβατών) θα πρέπει να παρακολουθήσετε 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης στη σχολή ΠΕΙ και να αποκτήσετε τη Βεβαίωση Παρακολούθησης την οποία πρέπει να καταθέσετε στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής σας.

Το ΠΕΙ Περιοδικής και Αρχικής Κατάρτισης έχει ισχύ 5 χρόνια.

Όλα τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχικής Επιμόρφωσης και Περιοδικής Κατάρτισης) έχουν 5ετή διάρκεια. Η ημερομηνία λήξης του αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία, δίπλα από τον κωδικό 95.

Ο επαγγελματίας οδηγός είναι υποχρεωμένος (ανεξάρτητα με τη διαδικασία απόκτησης του ΠΕΙ) κάθε 5ετία να το “ανανεώνει” με τη διαδικασία της Περιοδικής Κατάρτισης.

1
Σχολή ΠΕΙ
1

Το ΠΕΙ θέλει ανανέωση κάθε 5χρόνια

Αγορασε το τωρα

(κλικ για επιστροφή)

το e-Shop μας θα ειναι συντομα διαθεσιμο

  • Εγγραφείτε
Έχασες τον κωδικό σου? Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα σύνδεσμο για να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.